Beth yw cynllun busnes?

Mae cynllun busnes yn arf hanfodol i unrhyw fusnes ac entrepreneur. Dywed llawer o entrepreneuriaid nad oes ganddynt gynllun ond ei bod yn well ganddynt ‘Fwrw Iddi’, dyna’r cwbl – sy’n wir hyd nes y mae angen iddynt ei gyfathrebu i eraill yn ffurfiol (banciau, partneriaid, cwsmeriaid, cyflenwyr a’r gweithlu) beth yw natur y busnes a pha werth a gynhyrchir ganddo ac ar gyfer pwy. Felly mae cynllun busnes yn fodd o ffurfioli’r weledigaeth entrepreneuraidd fel y gellir ei rhannu…fel yn ein hachos ni er enghraifft pan fyddwch yn cyflwyno cais i wobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd! Mae hefyd yn bwysig i chi nodi, pan ddefnyddiwn y gair ‘ffurfiol’, nid awgrymu na ddylai eich cynllun ddangos unrhyw angerdd ac ysbryd ydym ni…i’r gwrthwyneb – mae cynllun ffurfiol yn caniatáu i chi rannu eich brwdfrydedd am y busnes mewn modd sy’n drefnus ac yn ystyrlon – sydd, yn bendant, ddim yn ddiflas!

 

Mae www.entrepreneur.com yn adnodd ardderchog. Adnodd ar y we o’r Unol Daleithiau yw hwn ar gyfer bob entrepreneur (ar ba gam bynnag yn y broses), ac maent yn dweud y canlynol am gynlluniau busnes:

 

Mae cynllun busnes yn ddisgrifiad ysgrifenedig o ddyfodol eich busnes. Dyna ydyw yn ei hanfod: dogfen sy’n disgrifio’r hyn yr ydych yn cynllunio i’w wneud a sut yr ydych yn cynllunio i’w wneud. Os ydych yn taro paragraff ar gefn amlen yn disgrifio eich strategaeth o ran busnes, rydych wedi ysgrifennu cynllun, neu o leiaf eginyn cynllun.

 

Ffynhonnell arall yw www.business.wales.gov.uk sydd hefyd yn le da i chwilio am gyngor ar gyfer cynllunio busnes (sy’n ffordd dda o ystyried cyfnod cychwynnol eich menter). Mae eu barn am yr hyn ydyw cynllun busnes yn awgrymu:

 

Mae cael cynllun busnes realistig, gweithredol yn hanfodol wrth gychwyn busnes. Mae cynllun busnes yn ddogfen ysgrifenedig sy’n disgrifio busnes, ei amcanion, ei strategaethau, y farchnad y mae’n gweithredu ynddi ynghyd ‘’i ragolygon ariannol. Mae iddo sawl swyddogaeth, o ddiogelu cyllid allanol i fesur llwyddiant o fewn eich busnes.

 

Os nad ydych erioed wedi ysgrifennu cynllun busnes, yna peidiwch ‘ phoeni, nid ydych ar eich pen eich hun fel y mae ein cyfeillion yn Start Up Donut (enw gwych!) yn nodi: Mae’r posibilrwydd o orfod ysgrifennu cynllun busnes yn codi ofn ar lawer o ddarpar fusnesau newydd. Ond nid yw’n broses anodd – ac mae cynllun busnes da yn hoelio sylw pobl yn ogystal ag yn helpu i ddiogelu cyllid a chymorth.

 

Bydd y cynllun busnes yn egluro syniad eich busnes ac yn diffinio eich amcanion hirdymor. Mae’n darparu glasbrint ar gyfer rhedeg y busnes ynghyd ‘ chyfres o feincnodau i wirio eich cynnydd yn eu herbyn. Mae o hefyd yn hanfodol ar gyfer argyhoeddi eich banc – ac efallai cwsmeriaid a chyflenwyr allweddol – i’ch cefnogi.

Beth ddylai cynllun busnes ei gynnwys?

Mae cynllun busnes, fel yr amlinellir uchod, yn ddogfen eithaf gwerthfawr i’w chael os ydych yn o ddifrif am fusnes – ond mae angen i’r cynllun fod yn hyblyg ac yn rhwydd i’w addasu er mwyn galluogi’r busnes i wneud y gorau o gyfleoedd fel y maent yn codi, sy’n golygu bod angen i chi gyfeirio at y cynllun yn aml a’i ddiweddaru’n rheolaidd. Mae’n hen hen ystrydeb, ond meddyliwch am eich menter fel antur, taith ydyw, a’r cynllun busnes yw’r map – mae’n helpu i’ch arwain chi ac eraill… ond mae’n rhaid i chi gyfeirio ato yn aml, neu fel arall bydd rhaid i chi ailfeddwl am bethau, a bydd hynny’n gwastraffu adnoddau.

 

Fel y mae Santander yn awgrymu: Mae cynllunio gofalus yn hanfodol i lwyddiant unrhyw fusnes. Dylech anelu at ddiffinio eich amcanion ar gyfer bob blwyddyn, a phenderfynu sut yr ydych am eu cyflawni. Un o’r dulliau gorau o sicrhau nad ydych yn anghofio unrhyw beth yw trwy baratoi Cynllun Busnes manwl. I lunio eich cynllun busnes, bydd angen i chi:

 

 • Ymchwilio i’ch marchnad. I gwblhau eich amcanestyniadau llif arian ac ysgrifennu eich Cynllun Busnes, mae angen i chi ymchwilio i’ch marchnad yn ofalus a dangos bod eich amcangyfrifon ar gyfer incwm a gwariant yn gwneud synnwyr pan ystyrir hwy o fewn y cefndir hwnnw.
 • Diweddaru pethau. Defnyddiwch nhw fel adnodd i:
 • Ddilyn datblygiadau newydd
 • Ymchwilio i gyfleoedd newydd
Felly beth ddylid ei gynnwys yn y cynllun – beth fydd yn ei wneud yn werthfawr ac yn ddefnyddiol i ddatblygu’r busnes i’r dyfodol? Mae’r drafodaeth a ganlyn a’r adnoddau a awgrymir yn cymryd safbwyntiau amrywiol – sy’n eithaf tebyg, ond hwyrach bod eu trefn a’r derminoleg yn wahanol i ffurflen gais Gwneud i Fusnes Ddigwydd, felly cadwch hynny mewn cof wrth gael golwg arnynt.

 

Mae Busnes Cymru yn gwneud y pwyntiau a ganlyn:

 

Dylai eich cynllun busnes ddarparu manylion ynghylch sut yr ydych am ddatblygu eich busnes, pryd yr ydych am wneud hynny, pwy sy’n mynd i chwarae rhan a sut y byddwch yn rheoli’r cyllid. Mae bod yn glir ynghylch y materion hyn yn arbennig o bwysig os ydych yn chwilio am gyllid neu fuddsoddiad. Yn ogystal, bydd y broses o adeiladu eich cynllun yn hoelio eich sylw ar sut y bydd angen i’ch busnes newydd weithredu, i roi’r cyfle gorau iddo lwyddo. Dylai eich cynllun gynnwys:

 

 • crynodeb gweithredol – trosolwg yw hwn o’r busnes yr ydych eisiau ei gychwyn. Mae’n hanfodol. Mae llawer o fenthycwyr a buddsoddwyr yn dod i farn am eich busnes yn seiliedig ar y rhan hon o’r cynllun yn unig. Gweler y dudalen yn y canllaw hwn ar y crynodeb gweithredol
 • disgrifiad byr o’r cyfle busnes – pwy ydych, yr hyn yr ydych yn bwriadu ei werthu neu ei gynnig, pam ac i bwy. Gweler y dudalen yn y canllaw hwn ar eich busnes, ei gynhyrchion a’i wasanaethau
 • eich strategaeth marchnata a gwerthu – pam yr ydych yn meddwl y bydd pobl yn prynu’r hyn yr ydych eisiau ei werthu a sut yr ydych yn bwriadu eu gwerthu. Gweler y tudalennau yn y canllaw hwn ar eich marchnadoedd a’ch cystadleuwyr, a marchnata a gwerthiant
 • eich tîm rheoli a’ch staff – eich cymwysterau a’r bobl yr ydych yn bwriadu eu recriwtio i weithio gyda chi. Gweler y dudalen yn y canllaw hwn ar sgiliau eich tîm
 • eich gweithrediadau – eich safle, eich cyfleusterau cynhyrchu, eich systemau gwybodaeth rheoli a TG. Gweler y dudalen yn y canllaw hwn ar eich gweithrediadau
 • rhagolygon ariannol – mae’r adran hon yn troi popeth a ddywedwyd gennych yn yr adrannau blaenorol yn rhifau. Gweler y dudalen yn y canllaw hwn ar ragolygon ariannol
Fel y dywedwyd gennym – efallai nad hwn yw’r union fframwaith ar gyfer ffurflen gais Gwneud i Fusnes Ddigwydd – ond byddwn yn gofyn am yr un wybodaeth – mewn trefn ychydig yn wahanol. I brofi ein pwynt, dyma beth mae www.entrepreneur.com yn ei ddweud:

 

Felly beth sydd mewn cynllun busnes, a sut ydych chi’n llunio un? Yn syml, mae cynllun busnes yn cyfleu nodau eich busnes, y strategaethau a ddefnyddir gennych i’w cyflawni, problemau posibl y gall eich busnes eu hwynebu a dulliau o’u datrys, strwythur trefniadaethol eich busnes (gan gynnwys teitlau a chyfrifoldebau) ac, yn olaf, faint o gyfalaf sydd ei angen i ariannu eich menter ac i’w chynnal hyd nes y bydd yn adennill costau.

 

Yn swnio’n dda? Fe all fod, os ydyw’n cael ei lunio’n iawn. Mae cynllun busnes da yn dilyn canllawiau a dderbynnir yn gyffredinol o ran ffurf a chynnwys. Ceir tair prif ran i gynllun busnes:

 

Y cyntaf yw’r cysyniad busnes, lle’r ydych yn trafod y diwydiant, strwythur eich busnes, eich cynnyrch neu wasanaeth arbennig, a sut yr ydych yn bwriadu gwneud eich busnes yn llwyddiant.

 

Yr ail yw adran y farchnad, lle’r ydych yn disgrifio ac yn dadansoddi darpar gwsmeriaid: pwy ydyn nhw ac yn lle maen nhw, yr hyn sy’n gwneud iddyn nhw brynu ac yn y blaen. Yma, rydych hefyd yn disgrifio’r gystadleuaeth a sut yr ydych yn paratoi eich hun i’w curo.

 

Yn olaf, mae’r adran ariannol yn cynnwys eich incwm a datganiad llif arian, mantolen a chymarebau ariannol eraill, fel dadansoddiadau adennill costau. Efallai bod angen help eich cyfrifydd ar gyfer y rhan hon, ynghyd ‘ rhaglen feddalwedd dda ar gyfer llunio taenlenni.

 

Gan edrych hyn yn oed yn fwy manwl ar y dair brif adran a geir yma, mae cynllun busnes yn cynnwys saith elfen allweddol:

 

 • Crynodeb gweithredol
 • Disgrifiad o’r busnes
 • Strategaethau’r farchnad
 • Dadansoddiad cystadleuol
 • Cynllun dylunio a datblygu
 • Cynllun gweithrediadau a rheoli
 • Ffactorau ariannol

Why do businesses use business plans?

I ryw raddau, rydym wedi trafod hyn eisoes yn yr adran hon, ond mae bob amser yn werth pwysleisio’r pwynt ynghylch yr angen i gyfathrebu eich syniadau gwych a’ch angerdd i eraill.

 

Ceir sawl mantais i greu a rheoli cynllun busnes realistig – fel y dywed Busnes Cymru:

 

Hyd yn oed os nad ydych ond yn ei ddefnyddio’n fewnol, gall:

 

 • eich helpu i weld problemau posibl cyn iddynt ddigwydd
 • darparu strwythur effeithlon ar gyfer ochr ariannol eich busnes
 • canolbwyntio eich ymdrechion ar ddatblygu eich busnes
 • gweithio fel modd o fesur eich llwyddiant
Mae llawer o bobl yn meddwl am gynllun busnes fel dogfen a ddefnyddir i ddiogelu cyllid allanol. Mae hyn yn bwysig oherwydd y gall darpar fuddsoddwyr, gan gynnwys banciau, fuddsoddi yn eich syniad, gweithio gyda chi neu fenthyca’r arian i chi o ganlyniad i gryfder eich cynllun.

 

Gall y bobl neu sefydliadau a ganlyn ofyn am gael gweld eich cynllun busnes ar ryw adeg:

 

 • banciau
 • buddsoddwr allanol – p’un a yw hwn yn gyfaill, yn gwmni cyfalaf menter neu’n angel busnes
 • darparwyr grantiau
 • unrhyw un sydd ‘ diddordeb mewn prynu eich busnes
 • darpar bartneriaid
Dylech hefyd gofio bod cynllun busnes yn ddogfen fyw a fydd yn eich helpu i fonitro eich perfformiad ac i gadw ar y trywydd iawn, ac felly bydd angen ei ddiweddaru a’i newid fel y mae eich busnes yn tyfu. P’un a ydych yn bwriadu defnyddio eich cynllun yn fewnol, neu fel dogfen ar gyfer bobl allanol, dylai fwrw golwg gwrthrychol ac onest ar eich busnes. Gallai methu ‘ gwneud hyn olygu bod gennych chi ac eraill ddisgwyliadau afrealistig o’r hyn y gellir ei gyflawni a phryd.

 

Caiff y pwyntiau hyn eu pwysleisio gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig www.gov.uk/write-business-plan:

 

Mae cynllun busnes yn ddogfen ysgrifenedig sy’n disgrifio eich busnes. Mae’n cynnwys amcanion, strategaethau, gwerthiant, marchnata a rhagolygon ariannol.

 

Mae cynllun busnes yn eich helpu i:

 

 • egluro syniad eich busnes
 • gweld problemau posibl
 • nodi eich amcanion
 • mesur eich cynnydd
Bydd arnoch angen cynllun busnes os ydych eisiau diogelu buddsoddiad neu fenthyciad gan fanc. Yn ogystal, gall helpu i argyhoeddi cwsmeriaid, cyflenwyr a darpar weithwyr i’ch cefnogi.

 

Felly, mae’r neges yn gryf: mae angen cynllun busnes arnoch i’ch helpu i gyfathrebu beth yw natur syniad eich busnes a pham y dylai pobl eraill ei gefnogi. Mae cylchgrawn Entrepreneur yn mynd gam ymhellach ac yn gwneud y pwynt y bydd gwahanol gynulleidfaoedd ar gyfer cynllun busnes ar wahanol adegau, yn dibynnu ar gyfnod oes y busnes. Fel y dywedant: yr unig un nad ydyw angen cynllun busnes yw’r un nad yw’n mynd i mewn i fusnes. Nid oes angen cynllun arnoch i ddechrau hobi neu i wneud gwaith ar wah’n i’ch swydd arferol. Ond, yn achos unrhyw un sy’n dechrau neu’n ymestyn menter a fydd yn defnyddio adnoddau sylweddol o ran arian, ynni neu amser, ac y disgwylir iddi wneud elw, dylid treulio amser yn drafftio rhyw fath o gynllun.

 

Awgrymir dau gyfnod o ran datblygu cynllun busnes, cyfnod y busnes newydd a’r un sydd wedi’i hen sefydlu.

 

 • Busnesau newydd – Mae’r lluniwr cynllun busnes clasurol yn entrepreneur sy’n chwilio am help i ddechrau menter newydd. Mae sawl cwmni llwyddiannus wedi dechrau ar bapur, yn ffurf cynllun a ddefnyddiwyd i argyhoeddi buddsoddwyr i roi’r cyfalaf sydd ei angen i’w gychwyn. Fodd bynnag, camgymeriad ydyw meddwl mai dim ond busnesau newydd sy’n brin o arian sydd angen cynlluniau busnes. Mae perchnogion busnes yn gweld bod cynlluniau’n ddefnyddiol ym mhob cyfnod o fodolaeth eu cwmni, p’un a ydyn nhw’n chwilio am gyllid neu’n ceisio penderfynu sut i fuddsoddi arian dros ben.
 • Busnesau sefydledig sy’n chwilio am help – Nid entrepreneuriaid delfrydgar sydd bob amser yn ysgrifennu cynlluniau busnes. Ysgrifennir llawer gan ac ar gyfer cwmnïau sydd wedi hen fynd heibio’r cyfnod sefydlu. Hwyrach y bydd mentrau sydd ar ganol eu twf yn drafftio cynlluniau i’w helpu i ganfod cyllid i’w galluogi i dyfu, yn union fel y mae rhai newydd yn ei wneud, er efallai bod y symiau a geisiant yn fwy, a’r buddsoddwyr yn fwy parod. Gallant deimlo bod angen cynllun i helpu i reoli busnes sydd eisoes yn tyfu’n gyflym. Neu gellir ystyried cynllun fel arf gwerthfawr i’w ddefnyddio i gyfleu cenhadaeth a gobeithion y busnes i gwsmeriaid, cyflenwyr ac eraill.

Pwy sy’n eu darllen?

Unwaith eto, mae’n debyg ein bod eisoes wedi ateb y cwestiwn hwn, ond mae’n werth ychwanegu rhai sylwadau terfynol ar dueddiadau o ran Cynllunio Busnes gan Mark Hendriks o www.Entrepreneur.com.

 

Heddiw, nid oes ar gynlluniau mwyach angen y 20 neu 40 o dudalennau a bennwyd gan gynllunwyr clasurol. “The shorter [it is], the better chance [it has] of being read,” meddai Bill Bygrave (athro emeritws yng Ngholeg Babson a rhywun sydd wedi treulio amser hir yn ymchwilio i entrepreneuriaeth), sy’n argymell neilltuo dim mwy na phum tudalen ar gyfer incwm, llif arian a mantolenni. “And don’t have any numbers in [there] you can’t explain instantaneously.”

 

Fel y mae offerynnau fel taenlenni a meddalwedd ar gyfer ysgrifennu cynlluniau wedi dod yn bwysicach, dywed rhai beirniaid bod cynlluniau busnes bellach yn cynnwys gormod o fanylion cyllidol cymhleth, sydd yn aml yn cael eu cefnogi gan ddim byd mwy na dyfalu. “[These tools have] made it easier to produce a business plan,” meddai Bygrave. “But they’ve produced page after page of financials that basically came out of thin air.” O ganlyniad, mae buddsoddwyr heddiw eisiau llai o fanylion ariannol sydd wedi’u cyflwyno’n fwy effeithiol.

 

Yr hyn yr ydych wir angen ei gyfathrebu yw eich bod wedi gwneud eich gwaith cartref a’ch ymchwil: yn enwedig i’r farchnad – heb gwsmeriaid (darpar gwsmeriaid neu rai go iawn) ni fydd busnes.

Gwybodaeth bellach a dolenni defnyddiol

 • Mae’r dolenni a ganlyn yn adnodd gwerthfawr ar gyfer cynllunio busnes – mae llawer o wybodaeth ar gael drwy’r dolenni hyn, y bydd llawer ohoni’n cynnwys yr un testunau ond o safbwynt gwahanol. Nid pwrpas y rhestr hon yw cyfleu’r hyn yr ydym ni’n ei ffafrio o gwbl, ond hyderwn y bydd o ddefnydd, nid yn unig ar gyfer eich cais llwyddiannus i’r gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd, ond hefyd ar gyfer datblygiad eich busnes i’r dyfodol.Cyngor a thempledi cyffredinol ar gyfer cynlluniau busnes:
  Rhai enghreifftiau o astudiaethau achos a gyflwynwyd ar fideo:
  Enghreifftiau o gynlluniau busnes:
  Ac yn olaf – yr hyn y dylai fod yn ei hanfod:

Pwy all gymryd rhan yn y gystadleuaeth?

Gweler yr adran ar feini prawf yn y trosolwg o’r categorïau.
Fodd bynnag, mae dau bwynt allweddol:
Mae’n rhaid i chi fod yn byw yn y DU.
Byddwch chi, a bob aelod o’ch tîm, dros 16 mlwydd oed ar 1 Medi 2016.

Oes modd defnyddio cynnig busnes i wella busnes presennol sy'n cynhyrchu refeniw?

Oes. Fodd bynnag, mae’n angenrheidiol mai eich busnes neu eich syniad busnes chi ydyw. Nid yw masnachfreintiau neu is-gwmnïau cwmnïau sy’n bodoli eisoes yn gymwys.

Oes modd i'm cynllun fod yn fenter gymdeithasol?

Oes. Ond cofiwch y caiff ei farnu yn ôl yr un meini prawf ‘ chynlluniau eraill. Gweler yr hyn y mae beirniaid yn chwilio amdano mewn cynllun.

Pam na allaf ymgeisio drwy gyflwyno cynllun busnes cyflawn yn lle cwblhau ffurflen gais ar-lein?

Defnyddiwn ffurflen gais er mwyn rhoi chwarae teg i bawb. Mae gofyn i bob ymgeisydd ateb yr un set o gwestiynau yn sicrhau bod y beirniaid yn cael yr un mewnbwn gan bob ymgeisydd. Pe gofynnwyd i bawb ymgeisio drwy gyflwyno cynllun cyflawn, byddid yn debygol o gael ystod eang o gynlluniau yn cael eu cyflwyno, ac mae’n debyg na fyddai sawl un yn cynnwys yr atebion allweddol i gwestiynau. Byddai hyn yn debygol o fod yn wir yn enwedig yn achos rhai nad ydynt wedi ysgrifennu cynllun busnes o’r blaen. Mae’r fideo creadigol byr yn gyfle i chi ddod ‘’r cynllun yn fyw ac i ychwanegu angerdd i’r geiriau.

Pwy fydd yn beirniadu'r gwobrau?

Bydd pob un o gategorïau gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd yn cael eu beirniadu gan gyfuniad o arbenigwyr o fyd diwydiant ynghyd ag aelodau profiadol o’r tîm academaidd o Ysgol Fusnes Prifysgol De Cymru.

Beth os yw fy/ein sefyllfa'n newid ar ôl cyflwyno cais ond cyn cwblhau'r beirniadu?

Rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau arwyddocaol drwy e-bost (makingbusinesshappen@southwales.ac.uk), cyn gynted ag yr ydych yn ymwybodol ohonynt. Mae’r rhain yn cynnwys derbyn cyllid gan ffynhonnell allanol arall, newid yn natur neu yng nghynlluniau’r busnes, a/neu ddigwyddiadau perthnasol eraill.

A fyddwch yn dychwelyd fy nghynllun ar ôl i'r gystadleuaeth ddod i ben?

Na fyddwn. Ymdrechwn i gasglu a dinistrio bob copi a ddefnyddir gan y beirniaid.

A oes angen cefndir mewn busnes arnoch i gystadlu?

Nac oes, ond bydd angen i chi fedru cyfathrebu egwyddorion busnes.

Mae gennyf syniad gwych ond rwy'n poeni na allaf gynhyrchu cyflwyniad fideo 'proffesiynol'; ddylwn i fwrw ymlaen ' gwneud cais?

Ar bob cyfrif! Cystadleuaeth yw hon i ganfod y syniadau busnes mwyaf creadigol a’r myfyrwyr mwyaf brwdfrydig sy’n entrepreneuriaid; nid cystadleuaeth i ganfod pwy sydd ‘’r sgiliau cynhyrchu fideo gorau. Y chi fydd yn penderfynu pa fath o fideo a sut i’w gynhyrchu, bo hynny trwy ddefnyddio camera fideo HD neu we-gamera. Gall fod yn ‘voxpop’ syml i gamera neu un neu ddau o sleidiau ‘power point’ a recordiad llais.

Oes modd i fyfyriwr gyflwyno cynlluniau ar gyfer mwy nag un tîm?

Caniateir i chi gymryd rhan yng ngwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd mewn mwy nag un tîm. Gall fod yn her logistaidd i wneud hynny, ond mae’n bosibl.

Oes rhaid i mi dderbyn y pecyn cymorth llawn?

Nac oes. Cynnig yw’r pecyn cymorth fel pecyn atodol i’r wobr ariannol. Fodd bynnag, mae’r cymorth hwn o werth mawr i’r busnes ac i chi, a hwyrach y byddwch eisiau derbyn rhywfaint o’r cynnig os nad y cwbl. Fodd bynnag, ni chynigir unrhyw arian cyfatebol.

Sut allaf gael diweddariad am y Gwobrau 'Gwneud i Fusnes Ddigwydd' yn ystod gweddill y flwyddyn?

Gallwch wirio ein gwefan Gwneud i Fusnes Ddigwydd yn rheolaidd ac arwyddo i dderbyn diweddariadau. Bydd ymgeiswyr sydd wedi cofrestru hefyd yn derbyn negeseuon gennym drwy e-bost, a anfonir fel arfer at arweinyddion timau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter.

Pa fath o gwestiynau a ofynnir yn y ffurflen gais?

Mae’r ffurflen gais yn canolbwyntio ar dair prif ran – eich gwybodaeth sylfaenol, eich cynllun busnes a’ch cyflwyniad creadigol (bydd rhai categorïau’n gofyn am ragor o wybodaeth benodol hefyd):
Gwybodaeth sylfaenol: Dyma’r pethau rydym wirioneddol angen gwybod amdanynt – fel eich
manylion cysylltu chi ac aelodau eich tîm.

Cynllun busnes: Bydd y rhan hon hefyd yn gofyn i chi am fanylion eich cynllun busnes. Rydym wedi’i rhannu’n adrannau unigol – bydd terfyn geiriau ar bob un ohonynt.

Y cyflwyniad creadigol: Dyma eich cyfle i hybu eich cais drwy ddefnyddio fideo byr neu gyflwyniad creadigol (gweler y canllawiau yn yr adran Help a Chyngor).

Oes modd i mi gyflwyno cynllun busnes sydd wedi'i gyflwyno'n flaenorol i gystadleuaeth cynllun busnes arall?

Oes.

Beth os nad wyf erioed wedi ysgrifennu cynllun busnes?

Mae’n amser da i chi ddechrau nawr. Mae cynllun busnes yn dangos eich bod wedi ystyried hanfodion y broses o lansio busnes. Gweler  y canllawiau ar lunio Cynllun Busnes. Yn ogystal, cymrwch olwg ar y dolenni adnoddau  a nodwyd gennym i’ch cynorthwyo i ysgrifennu cynllun yn yr adran Help a Chyngor.

Oes modd i mi gyflwyno cynllun os bûm mewn cysylltiad ' sefydliad y mae beirniad yn gysylltiedig ag ef?

Oes. Fodd bynnag, byddwch mewn perygl o gael eich gwahardd os ydych yn ceisio cysylltu ‘ beirniad, neu gael rhywun i wneud hynny ar eich rhan, mewn perthynas uniongyrchol ‘’r gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd.

Beth os oes rhaid i mi/ni dynnu'n ôl o'r gystadleuaeth ar ôl cyflwyno cais?

Rhowch wybod i ni drwy e-bost (makingbusinesshappen@southwales.ac.uk) cyn gynted ag y bo modd. Mae hyn yn arbennig o bwysig fel nad yw ein beirniaid gwirfoddol yn treulio amser yn gwerthuso cynnig nad yw mwyach yn weithredol. Dim ond y prif ymgeisydd a restrir ar y cais all dynnu cais yn ôl o’r gystadleuaeth.

Beth yw'r diffiniad o fenter gymdeithasol?

Mae angen i fenter gymdeithasol ganolbwyntio’n bennaf ar genhadaeth gymdeithasol neu amgylcheddol. Yn naturiol, ceir rhai meysydd llwyd y gall busnesau proffidiol iawn gynnwys cenhadaeth gymdeithasol bwysig ynddynt

Oes unrhyw awgrym o ran pa mor hir y dylai'r cynllun busnes fod?

Oes. Ceir terfynau geiriau ar yr adrannau yn y ffurflen gais ar-lein – felly gofalwch eich bod yn ymwybodol o’r rhain cyn i chi gyflwyno eich cais.

Pa mor gyflym a gawn ni ein harian os ydym yn ennill?

Dosbarthir yr holl wobrau ariannol i amryw enillwyr y gwobrau mor fuan ‘ phosib ar ôl iddynt gael eu gwobrwyo yn y digwyddiad arddangos ar ddydd Mawrth 22 Mawrth 2016.

Oes modd i mi gael mwy na chwech aelod yn fy nhîm?

Nac oes. Er mwyn sichrau tegwch ar draws y gystadleuaeth, chwech aelod yw’r uchafswm aelodau ym mhob tîm.

Pwy sy'n beirniadu cyflwyniadau'r rheiny sydd yn y rownd derfynol?

Bydd pob cyflwyniad yn cael ei farnu gan gyfuniad o arbenigwyr o fyd diwydiant ac aelodau profiadol a’r tîm academaidd o Ysgol Fusnes Prifysgol De Cymru. Gweler bywgraffiadau’r beirniaid.

Yn lle y cynhelir y seremoni wobrwyo?

Cynhelir y digwyddiad arddangos a gwobrwyo ar ein Campws Pontypridd ym Mehefin 2017.

Oes rhaid i mi recordio fideo fel rhan o'm cais?

Oes a Nac Oes!

Mae hwn yn gyfle i chi ddod ‘’ch busnes a’ch syniad yn fyw ac i ‘ddweud’ wrthym am eich busnes. Gallwch ddefnyddio fideo neu gyflwyniad ‘power point’ wedi’i animeiddio – eich dewis chi ydyw. Yr oll y gofynnwn amdano yw y dylai eich broliant cryno (‘elevator pitch’) gydymffurfio ‘’r hyn a nodir yn y meini prawf ymgeisio ar gyfer eich categori dewisol o ran ei hyd, dylid ei gyflwyno gyda’ch enw ac enw’r busnes ac ni ddylai gynnwys unrhyw gynnwys hawlfraint (deunydd sydd wedi’i greu gan rywun arall!).

Gweler ein ‘canllaw’ ar wneud ‘broliant’ yn yr adran Help a Chyngor.

Oes modd cyflwyno cynllun busnes sydd wedi derbyn cyllid sefydliadol, angel neu arall?

Oes.

Oes rhaid i gynigion roi sylw i dechnoleg?

Nac oes. Gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer unrhyw fath o fusnes. Gweler yr hyn y mae beirniaid yn chwilio amdano mewn cynllun.

Oes rhaid cyflwyno cynllun busnes cyflawn wrth gyflwyno cais?

Nac oes.

Rydych yn gwneud cais drwy gwblhau cais ar-lein a chanddo adrannau i chi lwytho i fyny eich cynllun busnes iddynt. Yn ogystal, mae arnom angen cyflwyniad creadigol yn ffurf fideo byr ynghyd ‘ rhai manylion penodol, yn dibynnu ar y wobr yr ydych yn ymgeisio amdani – felly darllenwch y trosolwg o’r categori cyn cyflwyno eich cais.

Oes modd i mi gael golwg ar gynlluniau busnes eraill a gyflwynwyd ar gyfer y gystadleuaeth hon?

Nac oes. Ystyrir bod pob cais a gyflwynir i’r gystadleuaeth hon yn gyfrinachol. Ond, cymrwch olwg ar y dolenni adnoddau a ddarparwyd gennym i’ch cynorthwyo i ysgrifennu cynllun, sy’n cynnwys cyngor ardderchog gan entrepreneuriaid a pherchnogion busnes profiadol: gweler yr adran Help a Chyngor.

A fydd y beirniaid yn arwyddo cytundeb i beidio ' datguddio ('non-disclosure agreement', NDA)?

Na fydd. Byddai gofyn i feirniaid arwyddo NDA yn eu llethu ‘ gofynion cyfreithiol fyddai’n rhwystr mawr iddynt allu chwarae rhan yn y gystadleuaeth. Dylech gymryd camau priodol i ddiogelu eich eiddo deallusol, yn yr un modd ag y byddech pe baech yn cysylltu ‘ buddsoddwyr sefydliadol.
Mae’r mwyafrif o feirniaid yn gyn-fyfyrwyr, neu’n ffrindiau i’r ysgol, a chanddynt ddiddordeb mewn cefnogi’r gwobrau o safbwynt addysgiadol.
Mae hwn yn gyfle gwych i gael adborth ar eich syniad gan bobl broffesiynol na fyddai ganddynt fel arall yr amser i gael golwg arno. Rydym yn eich annog i fanteisio arno

A fyddaf yn cael adborth ar fy nghais neu gynllun?

Na fydd. Yn anffodus, nid oes gan y beirniaid amser i ddarparu sylwadau unigol ar bob cynnig.

A oes modd i fentrau entrepreneuriaeth cymdeithasol wneud elw?

Oes. Ond gofalwch eich bod yn gwahaniaethu hyn yn eich cais.

Sut ydw i'n gwybod p'un a oes gennyf syniad busnes da?

Tra bo hwn yn gwestiwn anodd iawn i’w ateb yn gryno, dyma rai pethau cychwynnol i’w hystyried.

Siaradwch ‘ chymaint o bobl ag y bo modd! Bydd siarad ag unigolion yr ydych yn agos atynt, yn ogystal ag entrepreneuriaid neu unigolion yn y diwydiant sydd o ddiddordeb i chi, yn rhoi syniad i chi o’r prif faterion sydd angen sylw, y bydd arnoch angen gweithio trwyddynt fel yr ydych yn dysgu i fynegi eich syniad.

Gwnewch eich gwaith ymchwil!

Gofynnwch i’ch hun pa broblem yr ydych yn ei datrys: yn aml, gellir fframio syniadau entrepreneuraidd da fel problem y byddai eich menter yn ei dileu neu’n ei lleihau mewn rhyw fodd.

Oes modd i ni gyflwyno cynllun busnes i'r gystadleuaeth ar gyfer busnes sydd yn fusnes dielw/cymdeithasol, neu a all fod yn un yn y dyfodol?

Oes. Mae gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd yn agored i bob math o fusnes.

Os caf fy newis i gystadlu yn y diwrnod arddangos a fydd y gystadleuaeth yn talu rhywfaint o fy nghostau?

Darperir llety am ddim i bob aelod timau sy’n cyrraedd y rhestr fer a’u gwarcheidwad/athro/athrawes (yn ôl yr angen).

Darperir prydau o fwyd am ddim i bob un sy’n mynychu’r digwyddiad arddangos.

Yn gyffredinol, mae gofyn i ymgeiswyr dalu eu costau teithio eu hunain, ond bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau unigol am gyfraniadau tuag at gostau sy’n gysylltiedig ‘ mynychu’r digwyddiad arddangos. Darperir rhagor o fanylion wrth hysbysu’r ymgeiswyr llwyddiannus yn dilyn casgliadau’r broses feirniadu gychwynnol – erbyn Dydd Gwener 24 Chwefror 2017 man hwyraf.

Os ydw i'n ennill, oes rhaid i mi fuddsoddi fy ngwobr ariannol yn fy musnes?

Hoffem i chi wneud hynny. Ein dyhead yw eich bod yn buddsoddi’r wobr ariannol ar gyfer ‘Gwneud i Fusnes Ddigwydd’, a gallai fod ar gyfer datblygiad busnes a/neu bersonol.

Oes rhaid i mi gwblhau fy nghais i gyd ar unwaith?

Nac oes – gallwch dreulio cymaint o amser ag yr hoffech yn cwblhau eich cais – os ydych yn cwblhau’r ffurflen erbyn 23:59 ar ddydd Gwener 13 Rhagfyr 2017.

Oes rhaid i mi fod yn fy fideo?

Nac oes. Ffrwyth eich dychymyg chi yw eich fideo. Gall gwahanol fathau o gynnwys mewn fideo fod yn:

 • Ddigwyddiadau byw
 • Sgrinlediadau
 • Graffeg symudol/animeiddiad
 • Sioe sleidiau gyda recordiad llais
Gweler ein ‘canllaw’ ar wneud ‘cyflwyniad’  yn yr adran Help a Chyngor.
Are you an aspiring entrepreneur with a great business idea? You can enter the Making Business Happen Awards.