PWY SY’N GALLU YMGEISIO?

Felly, rydych chi’n entrepreneur ifanc gyda syniad am fusnes neu fenter gymdeithasol rydych chi’n credu gallai weithio i chi neu i’ch ysgol/coleg. Mae’r syniad yn eich pen yn datrys problem rydych chi wedi’i adnabod o fewn eich cymuned neu’r farchnad ehangach ac rydych chi wedi cynnal ymchwil gefndirol i gael syniad os oes eraill sy’n rhannu’ch meddyliau. Rydych chi’n teimlo y byddai gan y cynnyrch neu wasanaeth rydych chi’n ei gynnig budd masnachol neu fudd cymdeithasol (neu’r ddau) a’i bod yn gynaliadwy.

Gallwch ymgeisio ar gyfer y wobr naill ai fel unigolyn neu aelod o dîm bach (hyd at chwe aelod).

Mae’r wobr ar agor i unrhyw fyfyriwr Ysgol neu Goleg sy’n astudio cymhwyster lefel 3 (e.e. Safon UG/Uwch, Diploma Cenedlaethol BTEC Lefel 3, Uwch Fagloriaeth Cymru) yn y DU.

Mae Gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd wedi cael eu datblygu i roi cyfle i fyfyrwyr mentrus, perchnogion busnes ac entrepreneuriaid cymdeithasol y dyfodol ymarfer busnes mewn sefyllfa debyg i’r byd go iawn, gan brofi eu craffter busnes a phwysicaf oll: ‘Gwneud i Fusnes Ddigwydd’

Bydd enillwyr y Wobr a’u hysgol/coleg yn rhannu £3,000 a hefyd yn derbyn pecyn o gefnogaeth busnes a mentora ar fenter.

 

ENTER NOW

 


 

HOW DO I ENTER?
Gofynion Ymgeisio

I ymgeisio, rhaid i chi baratoi cynllun busnes ysgrifenedig, datblygu 60 eiliad o ‘greadigrwydd’ chyflwyniad ar lafar (broliant).   Efallai byddwch eisoes yn cymryd rhan mewn gweithgareddau mentergarwch ifanc eraill yn gysylltiedig â’ch astudiaethau a fydd yn ymgorffori’r nodweddion hyn – os na, rydym wedi creu nifer o ‘ganllawiau’ mynediad i’ch helpu chi.

Y Cynllun Busnes

Fel y nodwyd uchod, mae’n bosib y byddwch eisoes yn gweithio ar ddatblygu cynllun busnes, fel rhan o’ch astudiaethau neu weithgareddau. Rydym wedi creu templed i chi ei defnyddio ar gyfer eich cais – ac mae’n cynnwys holl agweddau allweddol cynllun busnes ond hefyd yn gofyn i chi am wybodaeth benodol am eich syniad – dyma eich cyfle i greu argraff dda ar y beirniaid a hefyd eich cyfle i nodi’n glir yr effaith neu fudd fydd eich prosiect yn cael.

60 Eiliad o ‘Greadigrwydd’

Mae hwn yn gyfle i chi ddod â’ch syniad yn fyw a ‘dweud’ wrthym amdano. Gallwch ddefnyddio fideo neu ddogfen power point wedi’i hanimeiddio – eich penderfyniad chi yw hynny. Y cwbl rydym yn gofyn yw bod eich darn yn llai na 60 eiliad o hyd, yn cael ei gyflwyno gyda’ch enw ac enw eich ysgol neu goleg a’i bod ddim yn cynnwys unrhyw gynnwys â hawlfraint (deunydd a wnaethpwyd gan bobl eraill).

Y Cyflwyniad

Bydd yr ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd i ymweld â’r Brifysgol ac yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai menter a chwrdd â rhai o’n hentrepreneuriaid cyfredol a gwrando ar sut aethon nhw ati i roi eu syniadau ar waith a’u datblygu i mewn i fusnesau cynaliadwy llwyddiannus.

Yn ystod yr ymweliad, byddwch yn cyflwyno’ch syniad i’r beirniaid. Bydd y cyflwyniad yn rhoi cyfle i chi gyflwyno’ch syniad ac esbonio’ch cynllun – bydd hefyd yn rhoi cyfle i’r beirniaid ofyn cwestiynau ac i chi bwysleisio’r meysydd o’ch prosiect rydych chi’n credu sy’n bwysig.

Bydd y cyflwyniad yn para dim hirach na 10 munud, gan ddefnyddio Power Point neu rywbeth tebyg (gofynnir ichi roi gwybod i ni ymlaen llaw os oes angen unrhyw offer arbennig arnoch: sain, mynediad at y rhyngrwyd ac ati). Gall un neu bob aelod o’ch tîm wneud y cyflwyniad. Unwaith i chi gyflwyno’ch syniadau, bydd 5 munud o amser ychwanegol ar gyfer cwestiynau gan y beirniaid. Er mwyn sicrhau cystadleuaeth deg, bydd rhaid cadw amser yn dynn.

Beirniadu

Bydd y beirniadu’n digwydd dros ddwy rownd:

 1. Y peth cyntaf rydym yn gofyn i chi/eich tîm wneud yw cwblhau ffurflen gais ar-lein, ble fydd gennych gyfle i ‘uwchlwytho’ eich cynllun busnes a’ch ‘creadigrwydd’ ar safle micro ‘Gwneud i Fusnes Ddigwydd.
 2. Ar ôl adolygiad cychwynnol, bydd rhestr fer o ymgeiswyr yn ennill lle mewn digwyddiad arddangos entrepreneuraidd deuddydd gan gynnwys llety ac arlwyo am ddim yn y Brifysgol ym mis 19/20 Mehefin 2017 (Dyddiad i’w gadarnhau). Yn ystod y digwyddiad arddangos, bydd gan ymgeiswyr ar y rhestr fer gyfle i gyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid o arbenigwyr diwydiant allanol ac yn fewnol o Ysgol Fusnes Prifysgol De Cymru am gyfle i ennill gwobrau o hyd at £3,000 ynghyd â phecynnau mentora a chefnogaeth ychwanegol.
Cymhwyster
 • Rydych chi’n byw yn y DU. Rhaid i chi, a phob aelod o’r tîm, fod yn astudio am gymhwyster lefel tri  mewn naill ai ysgol neu goleg yn y Deyrnas Unedig.
 • Rhaid i chi, a phob aelod o’r tîm, fod o leiaf 16 mlwydd oed at y 1af o Fedi 2016.
 • Rhaid mai chi feddyliodd am y syniad busnes. Nid yw masnachfreintiau neu is-gwmnïau cwmnïau cyfredol yn gymwys.
 • Rhaid i’ch cais gydymffurfio â safonau ethegol a moesegol Prifysgol De Cymru.
 • Rhaid i’ch syniad fod yn addas ar gyfer digwyddiad a noddir gan brifysgol.
 • Mae Prifysgol De Cymru yn cadw’r hawl i wahardd unrhyw gais rydym yn teimlo sy’n tresmasu ar ysbryd y gystadleuaeth neu sy’n mynd y tu hwnt i ffiniau moesau cymdeithas.
 • Aelodau tîm ysgol neu goleg yn unig sy’n gymwys i ennill y wobr. Ni fydd unrhyw daliadau’n cael eu gwneud i unrhyw un nad sy’n fyfyriwr.
Perchnogaeth a Datgeliad

Mae pob ymgeisydd yn berchen ar yr hawliau i’w syniadau.

Rhaid i ymgeiswyr gydnabod unrhyw nodau masnach neu ddeunyddiau â hawlfraint sydd wedi’u hymgorffori yn eu cais neu gyflwyniad. Mae’r ymgeiswyr yn gyfrifol am sicrhau unrhyw ganiatâd gofynnol cyn ymgorffori nodau masnach neu ddeunyddiau â hawlfraint yn eu ceisiadau.

Wedi eu cyflwyno, mae Prifysgol De Cymru yn cadw’r hawl i gyhoeddi gwybodaeth am y ceisiadau yng nghyhoeddiadau a datganiadau i’r wasg y brifysgol.

Beth mae’r beirniaid yn edrych am?

Yn ganolog i’n gwobrau, wrth gwrs, mae’r syniadau gwych y byddwch yn meddwl amdanynt ar gyfer mentrau cymdeithasol newydd (weithiau fe’u gelwir yn Gwmnïau Buddiant Cymdeithasol). Bydd y beirniaid (fel pawb o fewn y byd masnachol) yn edrych ar eich cynllun busnes i asesu’r syniad, ei fuddion a’ch gallu – cynllun busnes yw’r modd mwyaf derbyniol o esbonio pwy, pam, ble a phryd eich syniad mentergarwch ifanc – mawr neu fach, er elw neu nid er elw, cynllun busnes yw’r ddogfen sylfaenol sy’n esbonio diben y busnes, mewn unrhyw fusnes.

Fodd bynnag, bydd eich gwobrau hefyd yn caniatáu i chi gefnogi’ch cynllun busnes ysgrifenedig gyda ’60 eiliad o greadigrwydd’ – modd o ddweud wrth y beirniaid beth yw nodweddion allweddol eich cynllun.

Awgrymwn eich bod yn edrych ar ein ‘canllawiau’ mynediad a hefyd ar yr amryw safleoedd ‘Cynllun Busnes’ sydd ar gael cyn i chi gychwyn ar y proses mynediad. Nid ydym yn argymell datblygu’r cynllun yn yr un drefn ag y byddwch yn ei gyflwyno fel dogfen orffenedig. Er enghraifft, er mai’r Crynodeb Gweithredol yw adran gyntaf cynllun busnes, argymhellwn eich bod yn ei hysgrifennu ar ôl gorffen popeth arall. Ond, rydym yn argymell bod gennych yr adrannau canlynol o leiaf yn eich cynllun busnes:

 1. Crynodeb Gweithredol: Trosolwg clir, cyffrous ac effeithiol o’r cynllun gyda datganiad am y buddion i’r marchnadoedd targed a adnabuwyd a/neu werth cymdeithasol.
 2. Angen/problem cwsmeriaid: Cyflwyniad clir a chymhellol o broblem cwsmeriaid/defnyddwyr a adnabuwyd.
 3. Datrysiad i gynnyrch/wasanaeth: Disgrifiad clir o nodweddion allweddol a buddion y cynnyrch/gwasanaeth.
 4. Dadansoddiad o’r farchnad: Mae angen i chi wybod eich marchnad, anghenion eich cwsmeriaid, ble maen nhw, sut i’w cyrraedd, ac ati.
 5. Strategaeth a Gweithredu: Beth yw eich mantais gystadleuol a sut ydych chi’n mynd i ‘fynd i’r farchnad’?
 6. Rheoli: Pwy yw aelodau’r tîm, beth yw eu galluoedd/cyfrifoldebau?
 7. Cynllun Ariannol: I gynnwys elw a cholled, llif arian, mantolen, dadansoddiad mantoli’r gyfriflen a rhagdybiaethau.
 8. Gweithrediadau: datganiad gweithredu clir o sut fydd y busnes yn cael ei reoli ynghyd â chynllun adnoddau ar gyfer y busnes.
 9. Cynaladwyedd: Sut mae’r busnes yn gynaliadwy (yn ariannol ac yn ecolegol) a beth am olyniaeth?

 

Are you an aspiring entrepreneur with a great business idea? You can enter the Making Business Happen Awards.