Uncategorized @cy

Ymgeiswyr o Gymru’n amlwg iawn yng Ngwobrau Cyntaf Gwneud i Fusnes Ddigwydd

Roedd entrepreneuriaid graddedig sy’n gyfrifol am gychwyn busnes meddalwedd biotech TrakCel yng Nghaerdydd, ynghyd â myfyriwr o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr, yn dathlu neithiwr (nos Iau 16 Ebrill) fel y ddau enillydd cyntaf o Wobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd, gan guro cystadleuwyr eraill ledled y Deyrnas Unedig.

 

Enillodd TrakCel y wobr gyntaf o £12,500 yn y categori Cychwyn Busnes i Raddedigion, tra aeth y wobr i fyfyriwr i Edward Shorney sydd yn fyfyriwr 20 oed o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr, a enillodd y Wobr Darpar Entrepreneuriaid ar gyfer ei fusnes ar y we Go Rookie: The Apprenticeship Finder. Enillwyd y Wobr Her Prifysgol De Cymru, sef yr unig gategori sydd ar agor i fyfyrwyr y brifysgol, gan y myfyriwr MBA Evan Tamblyn am ei ap StartWrite, sydd yn rhoi cymorth i fyfyrwyr prifysgol reoli eu prosiectau a’u gwaith cwrs.

Dyfeisiwyd a threfnwyd Gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd gan Brifysgol De Cymru er mwyn cydnabod graddedigion o brifysgolion yn y Deyrnas Unedig sydd wedi mynd ymlaen i greu eu busnesau llwyddiannus a ffyniannus eu hunain gan ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a gawsant wrth astudio. Mae gwobr arbennig o’r enw Darpar Entrepreneuriaid yn cydnabod myfyrwyr o ysgolion a cholegau ledled y Deyrnas Unedig sydd wedi dangos ymrwymiad wrth ymchwilio a datblygu syniad busnes effeithiol neu arloesol.

Dywedodd yr Athro Julie Lydon, Is-ganghellor Prifysgol De Cymru:

“Cawsom ein rhyfeddu gan y nifer a safon y ceisiadau a gafwyd ar gyfer y Gwobrau. Mae’r rhai sydd yn ein rownd derfynol yn cynrychioli rhai syniadau gwirioneddol anhygoel ac arloesol, wedi eu datblygu gan bobl angerddol ledled y Deyrnas Unedig. Mae’r nodweddion hyn yn crynhoi yn union beth yw pwrpas Gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd ac ethos Prifysgol De Cymru.”

 

“Rwy’n llongyfarch nid yn unig yr enillwyr, ond yr holl gwmnïau ac unigolion gwych hynny a lwyddodd i wneud gwaith y beirniaid yn un anodd iawn. Dymunaf bob llwyddiant iddynt i’r dyfodol ac edrychaf ymlaen at eu gweld yn datblygu.”

Daeth y syniad ar gyfer TrakCel yn sgil ymchwil academaidd i lwyfan meddalwedd ar gyfer y diwydiant adeiladu ond, pan ymunodd y sylfaenydd Akshay Peer â’r arbenigwr ar ffarmacoleg Matthew Lakelin, crëwyd busnes cyffrous. Sefydlodd y ddwy swyddfa ym Mae Caerdydd a chael cefnogaeth bwrdd profiadol o gyfarwyddwyr a datblygu llwyfan meddalwedd ffurfiadwy sydd yn codio ac yn tracio samplau o feinwe a chelloedd a ddefnyddir mewn meddyginiaeth atgynhyrchiol. Llwyddwyd i ddenu sylw gan rai o’r enwau mwyaf yn y maes fferyllol.

Yn ail yn y categori Cychwyn Busnes i Raddedigion oedd busnes arall o Gaerdydd, The Other Room. Mae ‘theatr dafarn’ gyntaf y ddinas newydd gychwyn ar ei flwyddyn gyntaf mewn bodolaeth ac eisoes wedi denu clod eithriadol.

Aeth y wobr gyntaf yng nghategori Gwobr Twf Busnes BBaCh i Much Better Adventures, sef busnes ar y we sy’n galluogi cwsmeriaid i ‘fidio’ am wyliau sgïo mewn caban neu chalet. Bedair blynedd ers cychwyn arni, gyda swyddfeydd ym Mryste a Llundain, mae’r busnes wedi cynhyrchu mwy na £6m mewn gwerthiant gwyliau antur ac yn chwilio erbyn hyn am ffyrdd i ehangu ymhellach.

Yn ail yn y categori Gwobr Twf Busnes BBaCh oedd y Pembrokeshire Beach Food Company. Ar ôl gadael ei swydd mewn swyddfa yn Swindon yn 2011 i gychwyn busnes arlwyo ar raddfa fach yng Ngorllewin Cymru, mae Jonathan Williams a’i dîm bellach yn rhedeg busnes bwyd stryd llwyddiannus ac yn creu arlwy o ‘fwyd deli’r traeth’ ar gyfer y diwydiant manwerthu sydd yn mynd o nerth i nerth.

Datblygodd enillydd y categori Darpar Entrepreneuriaid, Edward Shorney y syniad ar gyfer GoRookie: The Apprenticeship Finder fel datrysiad ar gyfer yr hyn a ystyriai ef yn broses llawer yn rhy faith o ymgeisio am brentisiaeth. Aeth Edward ymlaen i ddatblygu gwefan sy’n galluogi myfyrwyr i ddewis a chyflwyno ceisiadau ar gyfer y prentisiaethau mwyaf addas, a chynnig datrysiad syml i gwmnïau i asesu’r ceisiadau gan ddarpar brentisiaid a phenodi yn sgil hynny.

Datblygodd Evan Tamblyn, enillydd categori Her Entrepreneuriaid Prifysgol De Cymru y syniad ar gyfer StartWrite fel datrysiad i’r meddylfryd bod “myfyrwyr yn colli ffocws!” Ar ôl cynnal ymchwil i’r modd y mae myfyrwyr prifysgolion yn ymdrin â’u gwaith cwrs a’u haseiniadau, dechreuwyd gweithio ar ap sy’n derbyn gwybodaeth a fewnbynnwyd a chynnig ‘rhestr waith” amser real, yn cynnwys nodiadau atgoffa, cyngor amserol a negeseuon ysgogiadol. Mae’r ap yn annog ymgysylltiad uniongyrchol hefyd gan staff prifysgol sy’n medru anfon gwybodaeth berthnasol a chynnig cymorth i fyfyrwyr ar yr adeg iawn, yn hytrach na dibynnu ar negeseuon e-bost yn fyd-eang. Mae’r cynnyrch hwn yn cael ei farchnata ar hyn o bryd yn y Deyrnas Unedig a Chanada.

Trefnir Gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd gan Brifysgol De Cymru fel rhan o’i thraddodiad o annog a chefnogi doniau entrepreneuraidd.

I gael gwybod rhagor ac i weld y rhestr lawn o’r ceisiadau o’r rhestr fer, ewch i:

www.uswbusinessawards.co.uk.


Aspiring Entrepreneur

USW Entrpreneurs Challenge

Graduate start-up award


 

Gwobr Cychwyn Busnes i Raddedigion 

Ar gael ifusnesau yn y Deyrnas Unedig sy’n gweithredu ers llai na tair blynedd.

 

ENILLYDD

TrakCel Ltd

Ymgeisydd/wyr: Akshay Peer / Matthew Lakelin

Lleoliad: Caerdydd, Cymru

Nodiadau: Daeth fferyllydd ynghyd â pheiriannydd electroneg i ddatblygu llwyfan technoleg cyfluniadwy i reoli a thracio samplau biolegol a ddefnyddir mewn meddyginiaeth atgynhyrchiol. Mae’r cwmni’n cymryd technoleg a ddatblygwyd ar gyfer y diwydiant adeiladu, a’i defnyddio ar gyfer un o’r meysydd o ddiwydiant gofal iechyd sy’n tyfu gyflymaf.

 

AIL

The Other Room

Ymgeisydd/wyr: Bizzy Day / Kate Wasserberg

Lleoliad: Caerdydd, Cymru

Nodiadau: Sefydlwyd ‘theatr dafarn’ gyntaf Caerdydd yn 2014 fel elusen, gyda’r nod o gynnal rhaglen drwy gydol y flwyddyn o gomisiynu, cynhyrchu a churadu dramâu. Bellach, gyda chytundeb masnachol â safle poblogaidd yn ei le, dwy ddrama wedi eu comisiynu a chynlluniau ar y gweill ar gyfer gŵyl ddrama fawr i fyfyrwyr, bydd tymor cyntaf The Other Room yn cychwyn yn fuan hefyd.

 


 

Gwobr Twf Busnes BBaCh 

Ar agor i fusnesau o faint canolig, a sefydlwyd gan raddedigion yn y Deyrnas Unedig, sydd wedi bodoli ers tair blynedd o leiaf

 

ENILLYDD

Much Better Adventures

Ymgeisydd/wyr: Samuel Thomas Bruce, Alex Narracott, Guy Bowden

Lleoliad: Stokes Croft, Bryste

Nodiadau: Cwmni gwyliau pwrpasol sy’n arbenigo mewn gwyliau antur a sgïo a bu i Much Better Adventures ddelio â 24,000 o ymholiadau yn ei flwyddyn gyntaf o fodolaeth. Gan ddefnyddio technoleg i baru pob parti gyda’i gyrchfan wyliau berffaith, llwyddodd Much Better Adventures i gynhyrchu £6m mewn gwyliau antur, gan wasanaethu 6,000 o deithwyr antur.

 

AIL

Pembrokeshire Beach Food Company

Ymgeisydd/wyr: Jonathan Vaughan Williams, Francesca Barkinel, Amy Gwyther, Danuta Jedrys

Lleoliad: Doc Penfro, Cymru

Nodiadau: Wedi iddo gael ei ysbrydoli gan ffordd o fyw Sir Benfro yn Ne Orllewin Cymru a’r traethau hyfryd yno, gadawodd Jonathan Williams ei swydd mewn swyddfa yn Swindon er mwyn cychwyn ar daith i greu bwyd diddorol ac i wneud pobl yn hapus. Erbyn hyn mae ef a’i dîm yn rhedeg busnes bwyd stryd llwyddiannus yn ogystal â chreu cyfres o ‘fwydydd deli’r traeth’ i’r diwydiant manwerthu.

 


 

Gwobr Darpar Entrepreneuriaid

Ar agor i fyfyrwyr ysgol neu goleg ledled y Deyrnas Unedig

 

ENILLYDD

GoRookie: The Apprenticeship Finder

Ymgeisydd/wyr: Edward Shorney

Ysgol / Coleg: Bridgend College

Nodiadau: Porth ar-lein a grëwyd gan Edward Shorney o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n cysylltu cyflogwyr â’r doniau newydd gorau yn eu diwydiant. Mae GoRookie yn rhoi min ar y broses o ymgeisio am brentisiaeth gan fyfyrwyr. Mae’n cynnig rhestr amser-real o ymgeiswyr penigamp hefyd i fusnesau sy’n recriwtio, gan arbed arian ac amser.

 

AIL

Barmy

Ymgeisydd/wyr: Eve Lodge

Ysgol / Coleg: Coleg Shelley, Huddersfield, Gorllewin Swydd Efrog

Nodiadau: Darparwr fflagiau bynting unigryw â llaw i fusnesau, trefnwyr digwyddiadau ac unigolion preifat. Mae hi’n rhedeg gwefan e-fasnach sy’n galluogi cwsmeriaid i gyflwyno archebion personol. Y nod yw y bydd y busnes yn ymestyn i gynnwys rhagor o ddewis o gynnyrch partïon.

 

AIL

iStudent

Ymgeisydd/wyr: Emma Young, Nia Price

Ysgol / Coleg: Ysgol Uwchradd y Bont-faen, Bro Morgannwg, Cymru

Nodiadau: Ap newydd i ffonau deallus sy’n darparu adnoddau dysgu penodol, dyddiaduron ac amserlenni gwaith cartref, cyn bapurau arholiadau a chofnodion llwyddiannau yn uniongyrchol o’r ysgolion i law’r myfyrwyr. Gall ysgolion ddefnyddio’r ap hefyd i wella’r modd y cysylltir â rhieni a rheoli archebion gwisg ysgol ac offer eraill.

 

AIL

Plant notes

Ymgeisydd/wyr: Gabriel Barnes, Jake Malley, Alex Osborne, Harry Foreman

Ysgol / Coleg: Coleg Frome Gwlad yr Haf

Nodiadau: System caledwedd a meddalwedd gyflawn sy’n galluogi tyfwyr i fonitro a rheoli amodau amgylcheddol i wella ansawdd cnydau a lleihau gwastraff. Gall meithrinfeydd, garddwriaethwyr a garddwyr amatur ddefnyddio’r system fforddiadwy hon y gellir ei haddasu.

 


 

Her Entrepreneuriaid Prifysgol De Cymru

Ar agor i fyfyrwyr presennol Prifysgol De Cymru neu golegau partneriaethol.

 

ENILLYDD

StartWrite

Ymgeisydd/wyr: Evan Tamblyn, Josiah Shelley

Gradd a astudiwyd: MBA Marchnata

Nodiadau: Ap ar gyfer ffonau deallus sy’n rhoi cymorth i fyfyrwyr reoli nifer o aseiniadau a galluogi prifysgolion i wella’r modd maent yn cyfathrebu â’u myfyrwyr.

 

AIL

Digital Forensics Consultancy

Ymgeisydd/wyr: James Moos

Gradd a astudiwyd: MComp Fforenseg Cyfrifiadurol

Nodiadau: Ymgynghoriaeth yn darparu gwasanaethau fforenseg ar gerbyd i heddluoedd, asiantaethau amddiffyn a chudd-wybodaeth a chwmnïau cyfraith breifat.

 

TRYDYDD

ON LX Ltd

Ymgeisydd/wyr: Matt Didon, James Walton

Gradd a astudiwyd: BSc Lighting Design & Technology

Nodiadau: Busnes sain-weledol dechnolegol yn ystod o wasanaethau, yn cynnwys datrysiadau cost effeithiol ar gyfer busnesau ac elusennau llai.

 


 

Y broses feirniadu 

Gofynnwyd i dimau o bump o feirniaid adolygu’r holl geisiadau yn eu categori neilltuol a sgorio pob cais yn ôl nodweddion y cynllun busnes a’r dadansoddiad o fuddsoddiad. Yna cafodd y sgoriau eu safoni a’u graddio i greu rhestr fer ar gyfer ceisiadau 2015. Gwahoddwyd y 15 uchaf i ddiwrnodau cyflwyno ym Mhrifysgol De Cymru ar 12 ac 13 Chwefror tra cymerodd yr 8 a oedd yn y rownd derfynol yn y categori Gwobr Cychwyn Busnes i Raddedigion a Gwobr Twf Busnes BBaCh yn cael eu cyfweld drwy eu ffilmio ar leoliad. Cyhoeddwyd yr enillwyr a’r rhai a ddaeth yn ail yn y Digwyddiad i Ddathlu Gwneud i Fusnes Ddigwydd ar ddydd Iau 16 Ebrill 2015.

 

Prifysgol De Cymru

Crëwyd y Brifysgol ym mis Ebrill 2013 wrth i Brifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd uno. Mae’r sefydliad ymysg y 10 prifysgol campws gorau yn y Deyrnas Unedig gyda mwy na 30,000 o fyfyrwyr, ac yn cynnig dros 600 o raglenni astudio ar draws pum campws yng Nghasnewydd, Caerdydd a’r Cymoedd. www.southwales.ac.uk

 

Mae gan Forgannwg a Chasnewydd gysylltiadau hanesyddol cryf iawn â diwydiant, yn y Deyrnas Unedig a thramor; ac wedi gweithio’n agos â chyflogwyr mawr megis British Airways, Microsoft, BBC, Sony ac eraill i sicrhau bod cyrsiau yn bodloni gofynion y gweithle modern. Mae’r ffocws hwn ar ddiwydiant wedi cyfrannu at hanes da o gyflogi, gyda 94.8%* o raddedigion yn dod o hyd i swydd neu’n astudio ymhellach, chwe mis wedi i’r cwrs ddod i ben.

 

*Ffynhonnell: Dangosydd Perfformiad HEFCW 2012/13 (HESA)