Preifatrwydd

Mae Prifysgol De Cymru (‘y Brifysgol’) wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd holl ddefnyddwyr y wefan hon. Mae’r polisi hwn yn berthnasol i’r holl wefannau Brifysgol a sut yr ydym yn rheoli ac yn diogelu gwybodaeth sydd yn cael ei sicrhau gan y rhai ddefnyddio’r wefan hon. Drwy ddefnyddio a chyflwyno gwybodaeth i wefan hon rydych yn rhoi caniatâd i’r Brifysgol gasglu a dal gwybodaeth yn unol â’r polisi hwn. Mae’r polisi hwn yn agored i newid a bydd unrhyw newidiadau yn y dyfodol yn cael eu hysbysu ar y dudalen hon.

Pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu?

Wrth fynd i mewn i’r Making Busnes Happen gwobrau drwy’r wefan hon, bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol. Bydd gwybodaeth bersonol yn unig yn cael ei gasglu os ydych wedi darparu manylion personol (enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, ac ati) Mae rhai mathau o wybodaeth yn cael eu derbyn yn awtomatig pryd bynnag y byddwch weld y wefan yn fwriadol. Wybodaeth a dderbyniwn yn awtomatig yn cynnwys:

  • Gofyn URL (Uniform Resource Locator)
  • IP (Internet Protocol) cyfeiriad (neu beidio nodi cyfrifiadur penodol hwn)
  • Enw parth yr ydych gael mynediad i’r rhyngrwyd
  • Cyfeirio URL
  • Meddalwedd (porwr / system weithredu) a ddefnyddir i gael mynediad i’r dudalen
  • Dyddiad ac amser tudalennau Ymwelwyd

Defnyddio cwcis gan Brifysgol De Cymru

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau y byddwch yn ymweld. Maent yn cael eu defnyddio’n eang er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal ag i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Isod ceir disgrifiad o’r mathau o cwcis yn defnyddio’r Prifysgol De Cymru, gan gynnwys cwcis o’r safleoedd trydydd parti a ddefnyddiwn i ddarparu functionality penodol ar ein gwefannau.

Gwneud Busnes Ddigwydd Cookies Sesiwn

Mae Prifysgol De Cymru yn defnyddio nifer o fframweithiau ar y we i greu a darparu safleoedd gwe. Mae’r rhan fwyaf, os nad y cyfan, o’r fframweithiau hyn yn darparu cwcis sesiwn i gyfrifiadur y defnyddiwr. Mae’r cwcis hyn yn galluogi symud drwy’r rhan fwyaf o’n safleoedd a sicrhau heb orfod mewngofnodi dro ar ôl tro i mewn i systemau gwahanol.

Google Analytics

Mae Prifysgol De Cymru yn defnyddio Google Analytics ar gyfer Gwneud Busnes Happen micro safle, gwasanaeth dadansoddi’r we a ddarperir gan Google, Inc. Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso eich defnydd o’n safleoedd gwe ac yn llunio adroddiadau i ni ar weithgarwch ar ein gwefannau. Google yn storio’r wybodaeth a gesglir gan y cwci ar weinyddwyr yn yr Unol Daleithiau. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti lle bo’n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Trwy ddefnyddio’r Prifysgol De Cymru gwefannau, rydych yn cydsynio i brosesu data amdanoch chi gan Google yn y modd ac i’r dibenion a nodir uchod. Sut i wrthod neu ddileu’r cwci hwn

Cwcis a osodir gan safleoedd Trydydd Parti

Er mwyn cefnogi cynnwys ein gwefannau, rydym weithiau yn ymgorffori lluniau, fideo a chynnwys testunol o wefannau fel YouTube. O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â dudalen gyda chynnwys gwreiddio o, er enghraifft, YouTube, efallai y byddwch yn cael ei gyflwyno gyda cwcis o’r gwefannau hyn. Nid yw Prifysgol De Cymru yn rheoli’r lledaenu cwcis hyn. Dylech edrych ar wefan trydydd parti perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am y rhain.

Sut i newid eich gosodiadau cwcis

Gallwch fynd at y wefan hon i newid eich gosodiadau. Dim ond dewis y ddolen briodol at y porwr rydych yn ei ddefnyddio.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Mae’r wybodaeth a roddir gennych yn galluogi’r Brifysgol i ddadansoddi’r wybodaeth i ddarparu gwasanaethau ydych wedi gofyn amdanynt ac fel y gallwn reoli a gwella’r gwasanaethau ar y wefan. Gan ddefnyddio’r data logio yn ddadansoddi gwybodaeth ystadegol demograffig ac eraill am ymddygiad defnyddwyr i ddadansoddi poblogrwydd ac effeithiolrwydd ein safle. Mae’r Brifysgol yn peidio (ac ni fydd yn caniatáu i unrhyw drydydd parti i) ddefnyddio’r offer dadansoddi ystadegol i olrhain nac i gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy o ymwelwyr i’r wefan hon. Ni fyddwn yn gwerthu, trwydded neu fasnachu eich gwybodaeth bersonol i eraill. Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i gwmnïau marchnata uniongyrchol neu sefydliadau eraill o’r fath. Gwybodaeth bersonol a ddarperir gennych ac unrhyw wybodaeth arall sy’n ymwneud â chi, bydd yn cael ei gynnal gan y Brifysgol a gellir ei defnyddio ar gyfer ei dibenion marchnata eu hunain.

Diogelwch

Mae’r Brifysgol yn cyflogi mesurau diogelwch i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag defnydd heb awdurdod, mynediad neu ddatgeliad. Rydym yn cymryd camau priodol i sicrhau bod y wybodaeth a ddatgelir i ni yn cael ei chadw’n ddiogel, yn gywir ac yn gyfredol ac yn cadw dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol at y dibenion y mae’n cael ei ddefnyddio.

Datgelu eich gwybodaeth

Bydd personél awdurdodedig yn y Brifysgol yn gallu cael mynediad i’r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni. Efallai y byddwn hefyd yn datgelu eich gwybodaeth i drydydd partïon eraill fel darparwyr gwasanaethau, asiantau a sefydliadau cysylltiedig sy’n gweithredu i ni ar gyfer y dibenion a nodir yn y Polisi hwn. Pob trydydd parti o’r fath yn cael eu gwahardd rhag defnyddio’r wybodaeth yma ar wahân i ddarparu’r gwasanaethau hyn i’r Brifysgol. Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei gynnal ar ein cyfrifiaduron yn y DU. Mae’n gellir cael mynediad gan neu a roddir i drydydd partïon rhai ohonynt efallai yn cael eu lleoli y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd sy’n gweithredu i ni ar gyfer y dibenion a nodir yn y polisi hwn. Byddwn bob amser yn cymryd camau i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan drydydd parti yn unol ag amodau’r Polisi Preifatrwydd hwn. Ac eithrio fel y nodir yn y Polisi hwn, ni fyddwn fel arall yn rhannu, gwerthu neu ddosbarthu unrhyw ran o’r wybodaeth a rowch i ni heb eich caniatâd, oni bai bod angen neu a ganiateir yn ôl y gyfraith. Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn unig yn cwmpasu Prifysgol De Cymru gwefan, gwefan hon gall gynnwys dolenni i wefannau eraill sydd y tu allan i reolaeth y Brifysgol, ac ni chânt eu cynnwys yn y polisi preifatrwydd hwn.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y Polisi Preifatrwydd hwn neu drin a rheoli eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â: Canolfan Adnoddau Dysgu Rheolwr Cydymffurfiaeth Gwybodaeth Prifysgol De Cymru Pontypridd CF37 1DL E-bost: dataprotection@southwales.ac.uk